Regulamin  Mango Club Opole

 1. Warunki ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych w Mango Club Opole, znajdującym się w Opolu przy Ul. Oleskiej 102.

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Wejście na teren obiektu oraz teren oznaczony widocznym ogrodzeniem wokół obiektu oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu. W przypadku nie przestrzegania lub braku akceptacji, dani goście zostaną wyproszeni z obiektu.

 • Wstęp na teren imprezy

Wstęp na teren imprezy mają osoby które ukończyły 18 rok życia (piątek) oraz 21 rok życia (sobota) i mają przy sobie ważny dokument tożsamości. Wyjątek stanowią koncerty konkretnych artystów.

Mango Club uprawniony jest do utrwalania przebiegu pracy i imprez odbywających się na obiekcie jak i w wokół niego w szczególności osób przebywających w lokalu i na dyskotece, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobą znajdującym się na obiekcie. W razie konieczności lokal może udostępnić materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu pracy jak i imprezy odpowiednim służbą porządkowym.

Każda osoba przebywająca na terenie obiektu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w mediach społecznościowych oraz w innych materiałach promocyjnych, bez możliwości ingerencji w jego formę.

Osoby przebywające na terenie lokalu zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych w całym obiekcie.

Właściciel klubu zastrzega sobie prawo w połączeniu z wszystkimi postanowieniami i dyrektywami, które będą uwidocznione na bilecie:

 • Odmówić wstępu osobie niepełnoletniej;
 • Odmówić wstępu osobie nietrzeźwej;
 • Odmówić wstępu osobie, u której stwierdzono posiadanie broni oraz jakichkolwiek innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla uczestników imprezy, pracowników klubu lub jego mienia;
 • Odmówić wstępu osobie, u której stwierdzono posiadanie jakichkolwiek środków odurzających;
 • Odmówić wniesienia na teren klubu własnego alkoholu;
 • Przeprowadzić kontrole dokumentów tożsamości;
 • Zażądać, aby posiadacz biletu opuścił teren klubu i zastosować odpowiednie kroki, aby to żądanie zostało wykonane;
 • Dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych;
 • Odwołać lub zrezygnować z imprezy z przyczyn będących poza kontrolą, bez uprzedzania i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty wobec jakichkolwiek osób; w zależności od osobistego uznania właściciela, zwrotem części lub całkowitej sumy na jaką opiewa cena biletu;
 • Zmienić program imprezy pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.


  2. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie obiektu

Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholi i napojów niezakupionych na terenie lokalu, w przypadku spożywania wspomnianych trunków do rachunku zostanie doliczona równowartość kwoty obowiązującej w karcie menu klubu.

Pracownik zajmujący się obsługą szatni nie odpowiada za rzeczy pozostawione w rzeczach oddanych do szatni. Lokal nie odpowiada za rzeczy pozostawione w miejscach innych niż szatnia. Opłata za zgubiony numer wynosi 50zł.

Przy wejściu do klubu obowiązuje selekcja którą przeprowadza Selekcjonerka która z ramienia szefostwa uprawniona jest do :

 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości oraz wieku,
 • przeglądania zawartości torebek oraz  odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą niebezpieczne przedmioty, jeżeli taka osoba nie wyrazi zgody na poddanie się kontroli zostanie wyproszona z lokalu,
 • usunięcia z lokalu osoby, które swoim zachowaniem zakłócają przebieg pracy i zabawy gościom na obiekcie.

W klubie obowiązuje Dress Code, selekcjonerka ma prawo odmówić wstępu gościom którzy nie spełniają obowiązujących zasad ubioru mianowicie:

 • nieschludny ubiór
 • niepozostawienia odzieży wierzchniej w szatni oraz większych toreb, plecaków
 • osoby posiadające emblematy kibicowskie chyba że zostaną pozostawione w szatni
 • nie odpowiednie obuwie (klapki, sandały lub obuwie sportowe znacznie odznaczające się)
 • koszulki, bluzy posiadające duże emblematy, napisy
 • spodnie dresowe

Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście do dyskoteki, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa bez zwrotu kosztu biletu..

Właściciel, Menadżer lub każda inna osoba z obsługi lokalu mogą odmówić dalszej sprzedaży alkoholu i wyprosić z dyskoteki lub obiektu bez podania przyczyny.